EU ställer krav på naturliga vattendrag

Sverige har valt att betrakta nästan alla som naturliga

Av Göran Åhrén

EU talar om naturliga vattendrag. Sverige har valt att betrakta i stort sett alla vattendrag i södra Sverige som naturliga. I övrigt framgår av kommissionens svar att allt inte måste ske på en gång.

EU-kommissionen ger i sitt svar till Tidningen Västsverige en bakgrund till direktivet som trädde i kraft år 2000.
De första förvaltningsplanerna för de olika vattendistrikten antogs 2009 och uppdaterades 2015. Tanken är att planerna skall uppdateras vart sjätte år, vilket möjliggör att man stegvis uppnår målen, skriver EU-kommissionen.
Förvaltningsplanerna beskriver bland annat betydande påverkan av vattenmiljön, resultatet av övervakningsprogram med information av aktuell status (för naturligt ytvatten kategoriseras den ekologiska statusen i hög, god, måttlig, sämre och dålig), samt åtgärdsprogram för att uppnå det huvudsakliga målet, som är ”god status”. Observera att EU-kommissionen skriver naturliga ytvatten.
Vid sidan av vattenföroreningar (t ex utsläpp av orenat avloppsvatten från tätorter eller industrier, intensivt jordbruk, etc.) kan infrastrukturprojekt, som uträtning och tätning av flodbäddar, dammar eller vallar, påverka europeiska vatten, vilket kan orsaka avbrott och förlust av livsmiljöer för vattenlevande arter och biologisk mångfald.
EU talar om projekt. Det handlar alltså om nyetableringar. Inte om gamla verksamheter. De huvudsakliga drivkrafterna för sådana modifieringar av naturliga vattendrag kan vara till exempel navigationsprojekt, skyddsåtgärder mot översvämningar, nyodling men också vattenkraftsprojekt, skriver EU-kommissionen.
På några viktiga punkter har Sverige alltså valt att från den småskaliga vattenkraftens synvinkel göra tolkningar som innebär att vi ställer mycket högre krav på småskalig vattenkraft än andra länder.
Klart är att den fokus svenska myndigheter lagt på nyprövning av gamla verksamheter verkar sakna stöd i EU:s ramdirektiv för vatten. Flera av de rättsfall som diskuterats i Europa har också handlat om nya projekt, infrastruktur eller nya kraftverksbyggen. Varför Sverige kräver nyprövning, istället för omprövning, kan staten i alla fall inte skylla på EU och ramdirektivet för vatten.

EU-kommissionen bekräftar svaren

För att var helt på den säkra sidan ber vi EU-kommissionen bekräfta den bild vi fått av svaren på våra frågor. Vi skickar därför över ytterligare några frågor till EU-kommissionen, för att få ett förtydligande.

Fråga 1: Har jag uppfattat detta rätt. EU-kommissionen vill alltså inte att Sverige tvingar ägare till småskalig vattenkraft att lägga ner och riva ut. Det måste alltså vara en missuppfattning i Sverige. EU-kommissionens svar: ”Det stämmer att EU-kommissionen inte vill att Sverige tvingar ägare till småskalig vattenkraft att lägga ner och riva ut.”

Fråga 2: Av resten drar jag slutsatsen att EU:s avsikt med ramdirektivet i första hand är att för framtiden säkra medborgarnas tillgång till rent dricksvatten. Och att det viktigaste är att medlemsstaterna åtgärdar föroreningar i form av miljögifter från industrier och föroreningar från tätorter och jordbruket. EU-kommissionens svar:

”Det du skriver i andra stycket stämmer. Syftet med direktivet hittar du i artikel 1.”

Fråga 3: När det gäller biologisk mångfald uppfattar jag det som att EU-kommissionen vill att medlemsstaterna i sin planering, exempelvis vid större infrastrukturprojekt, tar hänsyn till olika arters behov av lekvatten och att kunna ta sig fram med mera. Men att detta inte innebär att EU vill att man river ut all småskalig vattenkraft. Stämmer det? EU-kommissionens svar: ”Det stämmer att EU inte vill att man river ut all småskalig vattenkraft, i enlighet med vad du skrivit i tredje stycket.”

Fråga 4: Läste i direktivet ett avsnitt där EU uppmanar medlemsstaterna att genomföra förändringar i samverkan och i samråd med de som berörs. Har jag uppfattat det rätt? EU-kommissionens svar:

“Är det artikel 14 i direktivet du undrar om i din fråga om samråd och samverkan? D.v.s.Medlemsstaterna skall uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda parter i genomförandet av detta direktiv, särskilt när det gäller att utarbeta, se över och uppdatera förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten”. Eller är det skäl 14 du syftar på? D.v.s. “Om detta direktiv skall bli framgångsrikt krävs nära samarbete och samverkan på gemenskapsnivå, medlemsstatsnivå och lokal nivå…”etc.). I vilket fall som helst låter det som att du uppfattat saken rätt, att samverkan och samråd med dem som berörs uppmuntras.

Fråga 5: Halterna av miljögifter i sötvattenfisk i Sverige är så höga att vi inte får sälja fisken till resten av Europa. Halterna av miljögifter i sik i norra Vättern är så höga så den får inte ens säljas som föda till svenskar. Är detta ett exempel på problem som EU-kommissionen genom vattendirektivet vill att medlemsstaterna skall åtgärda?

EU-kommissionens svar: ”Eftersom vattendirektivet syftar till att minska föroreningar kan man möjligen dra slutsatsen du nämner i ditt sista stycke om miljögifter.”

Många vill veta vad som ligger bakom

Flera läsare har hört av sig och undrar hur den här kampanjen mot småskalig vattenkraft har kommit till, och vad som ligger bakom.
Det finns inga politiska beslut om att lägga ner den småskaliga vattenkraften. En majoritet i riksdagen har tvärt om uttalat sig för enklare regler. Som framgår vill inte heller EU att Sverige lägger ner den småskalig vattenkraft.
Vad beror det då på att den ena anläggningen efter den andra i Sverige drabbas av förelägganden, hot om viten och krav på utrivning?
Man frågar sig varifrån kraften i denna kampanj kommer. Varför prioriterar staten just detta?
I några kommande artiklar kommer Tidningen Västsverige att försöka ge några svar på orsakerna till häxjakten på den småskaliga vattenkraften.

 

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.