Småskalig vattenkraft – Statens kampanj saknar stöd i EU

EU vill inte att Sverige lägger ner småskalig vattenkraft

Av Göran Åhrén

EU-kommissionen vill inte att Sverige river ut den småskaliga vattenkraften. I ett uttalande klargör kommissionen vilka avsikter EU hade med ramdirektivet för vatten. Det handlar i första hand om kvalitén på vattnet.

Miljöminister Karolina Skog fick frågan i riksdagen i veckan vad hon gör för att hantera konsekvenserna av en hotande utrivning av den småskaliga vattenkraften. Hon svarade, precis som när det gäller skatten på solel, med att skylla på EU och hänvisa till ramdirektivet för vatten.
Tidigare har länsstyrelsen skyllt kampanjen mot småskalig vattenkraft på EU, och sagt att man bara genomför EU:s ramdirektiv för vatten.
Tidningen Västsverige frågade därför EU-kommissionen om EU vill att Sverige river ut den småskaliga vattenkraften. Vi fick svar av EU-kommissionens talesperson i miljöfrågor.
– EU-kommissionen vill inte att Sverige stänger ner den småskaliga vattenkraften eller river mindre dammar för att uppnå god ekologisk status, säger Enrico Brivio.
– Vad EU:s ramdirektiv för vatten istället ber om är att det sker en korrekt planering, där man tar hänsyn till vattenkvalitén, vid projektering av vattenkraft eller mindre dammar, fortsätter han.
Enrico Brivio är EU-kommissionens talesperson i miljöfrågor. Han använder alltså ordet projektering. Av skrivningen i övrigt framgår att det handlar om prövning av nyetableringar av exempelvis infrastruktur och vattenkraft. Inte äldre anläggningar. I ett utförligt svar förklarar han syftet med EU:s ramdirektiv för vatten. Det är att uppnå en god status för alla vatten, inklusive floder, sjöar, kustvatten och grundvattnet. Huvudsyftet är att minska utsläppen av miljögifter och föroreningar från industrier och tätorter. (Vattendirektivet innehåller därför en lista på ett 30-tal kemikalier som EU vill att medlemsstaterna särskilt skall hålla efter.)
Medlemsstaterna uppmanas därför att upprätta förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som beskriver aktuell status för sina vatten och åtgärdsprogram i syfte att uppnå en ”god status”.
EU-kommissionen förklarar också att infrastrukturprojekt, som förändrar naturliga floder och vattendrag, kan orsaka avbrott och förstöra vattenmiljöer och därmed skada vattenlevande arter och biologisk mångfald.
Även projekteringen av vattenkraftverk kan ha en påverkan på vattnets status, genom att störa en flods ekosystem, och hindra olika fiskarters naturliga vandring till sina livsmiljöer eller lekplatser.
EU:s medlemsstater vidtar därför åtgärder för att förbättra vattnets status och för att balansera den legitima användningen av vatten med att uppnå miljömålen. Till exempel när det gäller vattenkraft, föreslår man åtgärder som lindrar effekterna, vilket kan innefatta byggandet av fiskvandringsvägar. Genomförandet av sådana åtgärder kan bli föremål för revision eller förnyelse av vattentillstånd för befintliga anläggningar.
För ny infrastruktur måste riskreducerande åtgärder för att minska miljöpåverkan ingå i projektets utformning. Sådana åtgärder genomförs för andra sektorer förutom vattenkraft även i andra medlemsstater, inte bara i Sverige.
EU-kommissions svar innebär alltså att EU-kommissionen i första hand vill att medlemsländerna håller efter miljögifter och föroreningar i vattnet. I andra hand tar man upp effekter vid nyprojektering av infrastruktur, som vägar och järnvägar, men även nybyggnation av vattenkraft. Och att det är i dessa sammanhang man vill att verksamheterna prövas utförligt, med hänsyn till den biologiska mångfalden.
Det finns alltså inget stöd i EU:s ramdirektiv för vatten för den svenska strategin att nypröva även befintliga verksamheter. För befintliga verksamheter handlar det av allt att döma om att ompröva tillstånd, men endast om det finns behov av konkreta åtgärder. I alla fall om man skall följa EU:s ramdirektiv för vatten.
Sverige har alltså missuppfattat delar av vattendirektivet. Frågan är om det är medvetet eller omedvetet.
Klart är att idag arbetar en del av den svenska statsförvaltningen för att lägga ner den småskaliga vattenkraften. Man skyller ömsom på EU och ömsom på lagstiftaren. Det mesta tyder dock på att det i själva verket är enskilda tjänstemän som driver detta, med stöd av motståndare till vattenkraften.

 

 

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.