Myndighetsövergrepp skapar farlig klyfta mellan landsbygd och stad

De senaste decennierna har klyftan mellan landsbygden och våra städer ökat. Det är allmänt känt. Inte så konstigt när politiker och myndigheter okänsligt och utan förankring klampar in i landsbygdens hjärtefrågor, ofta med argumentet att ett EU direktiv måste följas. EU argumentet används nu allt oftare av myndigheter för att få igenom sina strategier eller, mer alvarligt, att dölja sina tillkortakommanden.

Landets Länsstyrelser och Kammarkollegiet tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten har dock lyckats föra denna strategi till nya höjder. Genom att göra en egen tolkning av EU´s ramdirektiv för vatten har de vilselett politiker och därigenom även Mark och Miljödomstolen.

Måltavlan är ca 1800, gamla småskaliga vattenkraftverk och 2.800 dämmen.  Argumentet har varit att den biologiska mångfalden nu skall förbättras, och då måste alla vandringshinder försvinna. Detta argument låter ju behjärtansvärt tills man inser fakta. Flertalet dämmen och vattenkvarnar tillkom för några hundra år sedan, och förutom att de är levande kulturella monument från en tidig industri- era är kvarndammarna redan en tummelplats för en mångfald av arter i vår natur.

Länsstyrelsen har de senaste två åren utfärdat föreläggande om rivning, alternativt miljöprövning, för flertalet småskaliga kraftverk samt dämmen. Miljöprövningen bedöms slutgiltigt av Mark och miljödomstolen. Låter ju tryggt och riktigt tills man inser att systemet är så finurligt riggat, att för en miljöprövning av ett småskaligt vattenkraftverk gäller samma krav som för stora kraftverk. Kostnaden för själva prövningen blir då i de flesta fall orimligt hög för kvarnägaren (400 -800 tkr) som dessutom eventuellt måste stå för nya omlöp, gallersystem och turbiner, för att miljöprövningen skall godkännas.

Branschorganisationen Svensk Vattenkraftförening och LRF har försökt att få regeringen att ge de småskaliga kraftverken en mer rimlig prövningskostnad, kallad omprövning. Pengarna kan då istället investeras i effektivare och miljövänligare produktion. Flertalet riksdagspartier står nu bakom en sådan lösning, men tydligen inte ännu vår miljöminister. Ett ofattbart agerande från ett parti, som påstår sig värna om vår miljö. De, om några, borde veta att vattenkraft är vår i särklass renaste och effektivaste reglerbara, förnybara energikälla.

De nämnda myndigheterna försöker skyla över och flytta fokus från olösta vattenfrågor såsom överfiske, försurning och nersmutsning i sjöar och vattendrag, till att med ett feltolkat EU direktiv ge sig på småföretagare på landsbygden. Samarbetet mellan myndigheterna i denna fråga har varit skrämmande välplanerat. Juridiskt kan en eventuell överklagan från en småskalig kvarnägare endast ske till Mark och Miljödomstolen. Här har dock myndigheter som Kammarkollegiet och Naturvårdsverket avgörande inflytande, båda tyvärr medskyldiga till misstolkningen av EU´s vattendirektiv. Det är lätt att förstå att systemet inte upplevs som rättssäkert. 

Vi som bor och verkar på landsbygden kan inte längre acceptera att våra myndigheter jobbar med dolda agendor i frågor som påtagligt påverkar våra liv, utkomster och vår natur. Vi måste minska klyftan mellan Landsbygd och Stad och stoppa felaktig tolkning av EU-direktiv.

Vårt hopp står nu till att EU kommissionen agerar och rättar vår regering innan allt för många viktiga kulturmiljöer och småskaliga elproducenter försvinner.

Jan Odby

Ordf. Ideella miljöföreningen Vattenkraftens Vänner

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.