Öland bygger – Skåne river!

Jag besökte nyligen Hallands vattenkraftsförenings årsmöte. Till mötet var föredragshållare från bl.a. Länsstyrelser inbjudna. En tjänsteperson från kulturenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar inledde sitt anförande med orden: ”Jag bor på Öland och där pratar man just nu inte om att riva dammar, utan om att bygga dammar.”

Uttalandet stämmer väl överens med Bo Johnérs debattinlägg ”Hållbart uttag av grundvatten är ett måste för framtiden” (publicerad i KB 23/1 2017), där han berömmer Ölands vattenråd för deras rekommendationer att restaurera uttorkade vattenområden, genom att bl.a. skapa dammar som fördröjer avrinning på ytvattnet, så att nybildning av grundvatten främjas. Öland är det landskap de senaste decennierna drabbats värst av brist på dricksvatten. En ökad ytvattenvolym bidrar dessutom till att vattnet blir svalare och avdunstningen minskar, vilket också är till nytta för grundvattenbildning.

Fiske- och vattenvårdsenheten på Länsstyrelserna, inte enbart i Skåne utan över hela landet, gör tvärt om. Ägare till gamla kvarnar som ställts om till produktion av grön el föreläggs att söka tillstånd för verksamheten. Om tillstånd inte söks eller beviljas skall dammarna rivas ut. Man har länge sagt att man bara följer Europakommissionens ramdirektiv för vatten.

När det gäller grundvatten har nämnda ramdirektivet följande skrivelse;” Skydda, förbättra och återställa grundvattnet, förebygga föroreningar och försämring samt säkra en balans mellan uttag och förnyelse. Bevara de skyddade områdena och verka för en hållbar vattenförsörjning.”

Jag ser inte att utrivning av dammar förebygger föroreningar, snarare orsakar det försämringar genom att gifter, medicinrester, fosfor och kväve, som ligger nersedimenterade i dammarna, frisläpps och sprids nerströms i vattendraget och till sist når det redan sjuka havet.

En utrivning rubbar också balansen mellan grundvattenuttag och förnyelse och utgör ett hot mot en hållbar vattenförsörjning. Redan idag har stora delar av södra Sverige samt Gotland och Öland en prekär dricksvattensituation. Den ringa nederbörden under vintern och en utebliven snösmältning gör att vattenreserverna inför växtsäsongen och sommarens avdunstning kommer att bli mycket ansträngda. På flera orter har man redan idag gått ut med uppmaningar att vara sparsam med vattnet och förbjudit trädgårdsbevattning och högtryckstvätt.

I Länsstyrelsens föreläggande tycks ramdirektivets huvudbudskap om vattensituationen ha en underordnad betydelse, medan fisket alltid framhålles. Fisk har i mer än 400 år tagit sig fram över dämmena, och en eventuell minskad fiskstam i vattendragen sammanfaller i så fall med minskningen av fiskbeståndet i havet.

EU; s ramdirektiv avslutas med följande mening .”Medlemsländerna uppmanas att utnyttja allmänhetens engagemang maximalt.” Mycket av människors engagemang blir idag totalt överkört.

Gunnar Olsson
Ugerups Mölla.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.