Framtida väder

Årets torka och värme har ställt till med mycket skada för djurhållare och fastighetsägare med grävda brunnar. Länsstyrelsen (Lst) i Skåne utfärdade förbud mot att göra vattenuttag ur sjöar och vattendrag för lantbruksbevattning. Redan dagen efter hävdes förbudet. Det gjordes sedan lantbrukare framfört behovet av bevattning för att undvika en katastrofal nödslakt kommande höst och vinter.

Vi har nu ett extremt väder med snart två och en halv månads torka och stekande sol. På en del platser har under denna tid inte fallit något regn alls med andra kanske fått så mycket som motsvarar en veckas normalnederbörd. Samtidigt är det denna typ av väder som SMHI;s beräkningar pekar på att vi kommer att ha vid nästa sekelskifte. Det ger oss alltså en fantastisk möjlighet att redan nu studera framtiden och ta intryck av vad som måste göras för att våra efterkommande skall stå väl rustade med vattenförsörjningen vid nästa sekelskifte.

Jag uppmanar alla myndigheter såsom Hav och vatten, Lst, Kammarkollegiet, MSB, kommuner och alla andra som handhar vattenfrågor att senarelägga sina semestrar, lämna era skyddade verkstäder och ge er ut i verkligheten för att lära hur ni kan rädda vårt viktigaste livsmedel. Detta är ett unikt tillfälle att vidga kunskapsnivån och ta lärdom i vattenfrågan, istället för att låta den glida er ur händerna. Tillfället återkommer kanske inte förrän det är försent att sätta in åtgärder.

Sveriges politikertoppar har nyligen i Almedalen lovat ”guld och gröna skogar” om man bara röstar på deras parti. Vi har däremot inte hör någon säja ”Vi skall rädda vårt viktigaste livsmedel ”VATTEN” för er och era efterlevande”. Jag tror att det hade varit en vinnande fråga som gett många röster. Speciellt som vi, redan nu, ser att många olika intressen slåss om de nuvarande ganska goda vattentillgångarna.

Idag jobbar Lst landet runt ”för högtryck” för att förelägga så många dammägare som möjligt att söka ”moderna tillstånd” för anläggningarna, eller att riva ut. Med den nuvarande lagens tillämpningen kan en sådan ansökan bli hur dyr som helst. Den 1 jan. 2019 kommer ny lagstiftning att träda i kraft, som bl.a. gör ansökan betydligt billigare. För att föregripa den mildare lagstiftningen försöker nu Lst förelägga så många som möjligt att söka tillstånd innan lagändringen träder i kraft. Lst inriktning är att få bort så många dammar som möjligt och befria landet från mesta möjliga ytvatten (sötvatten), så att det med ”motorvägsfart” försvinner ut i havet och blir saltvatten, otjänligt såväl för livsmedel som till bevattning.

De enda som kan förändra ett sådant scenario är våra politiker. Med ett moratorium för alla pågående tillståndsärenden samt att dessa skall avgöras enligt den nya lagstiftningen, skulle säkert många rikta en tacksamhetens tanke till politikernas kloka beslut, om att värna vårt viktigaste livsmedel.

Gunnar Olsson, Ugerups Mölla

Standard