Det blir inte alltid som man tänkt sig

Jag har med intresse följt debatten kring rivningen av kommunens dämme i Tollarp. Förstår att det är besvärande för våra lokalpolitiker, tvingade att under de senaste fyra åren, hantera pinsamma ärenden som, smyg subventionerade gymlokaler, badhusmiljarder och gnälliga beach boll motståndare, för att nämna några kriser. Nu i valspurtens viktigaste månader, då ett återval skall säkras, är en folkstorm kring ett dämme i Tollarp inte vad man i sina värsta mardrömmar hade räknat med.

Jag känner dock ingen större sympati. Kommunstyrelsens ledning har allt i från start informerats av Tollarps byalag, Vramsåns Vänner och skrivelser från närliggande fastighetsägare om konsekvenserna av en rivning av dämmet. I samråd med berörda tjänstemän valde man dock tidigt att lägga sig platt för Länsstyrelsens krav, som innebar rivning och ingen annan alternativ lösning i form av omlöp.

Kommunen och Länsstyrelsen blev tagna på sängen av det kompakta motståndet från stora delar av föreningslivet och närboende. Man bestämde att här behövdes en ny strategi för att rivningen på snabbaste och enklaste sätt skulle kunna genomföras. Nu startas en febril verksamhet där tjänstemän inom kommun och Länsstyrelsen beordrades att bruka största försiktighet när det gällde information om framtida planer för dämmet. Strategin gick i korthet ut på att mörka, ligga lågt och att undvika stormöten.

Inför ansökan om rivningstillstånd till Mark och Miljödomstolen anlitades konsultbolaget WSP att svara för den tekniska och miljömässiga redovisning, som är påkallad i dessa sammanhang. Konsultfirman tog god tid på sig då resultaten måste stämma in i de önskningar som både kommunen och inte minst Länsstyrelsen förutbestämt. Det är synd om miljökonsulter som i princip endast har Länsstyrelser och kommuner som kunder. Svårt att hålla en objektiv linje om man skall överleva i den branschen.

Under de öppna domstolsförhandlingarna framkom att alternativet omlöp av kommunen ansågs alldeles för dyrt. De beräknade kostnaderna till 750.000 kr. vilket idag känns som en spottstyver, jämfört med den total projektkostnaden som med konsultarvoden både för miljöbeskrivning och juridisk rådgivning säkert kommer kosta det mångdubbla. Som skattebetalare i kommunen, kräver jag en oberoende redovisning av slutnotan för rivningen.

Vramsån är ett av Sveriges renaste vattendrag med unik flora och den fridlysta flodpärlmusslan. De dämmen som fortfarande finns kvar är levande kulturmonument från en tidig industrihistoria, flertalet stammar från 14-1500 talet. Dämmena har under 500 till 600 år tjänat som vattenreservoarer men även som bromsare av extrema vattenflöden under höst och vår. Samhällen har byggts och formats runt dessa kvarndammar.

Kammarkollegiet, Länsstyrelsernas Fiske- och vattenvårdsenhet, Havs och Vattenmyndigheten fick för några år sedan för sig att egenmäktigt haka på Naturskyddsföreningens och Älvräddarnas kampanj att riva samtliga vattenhinder i vårt land. Man kände att man nu hade Miljöpartiet som uppbackare och kunde efter år av tillkortakommande inom vattenområdet visa handlingskraft.

Efter snart 4 års kamp har de småskaliga vattenkraft förespråkarna nått en halv framgång genom det riksdagsbeslut som togs nu i juni månad. I det beslutet fastslogs att myndigheter och i förlängningen Mark och Miljödomstolen nu måste ta större hänsyn till kulturhistoriska värden samt tillika ge lokala hänsyn när dessa är påkallade.

Lagen träder i kraft först den 1 januari 2019 och kan förhoppningsvis innebära att kvarvarande dämmen i Vramsån sparas. När det gäller kommunens dämme kan vi endast hoppas på kommunalrådets försäkringar om att området kring det rivna dämmet kommer att förskönas. Undrar bara hur?

Jan Odby

Ordf. Vattenkraftens Vänner

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.