Fler dammar behövs – inte färre

Sverige behöver fler dammar, inte utrivning av de vi har. Det är extra tydligt efter en extremt torr sommar med – återigen – sjunkande grundvattennivåer, förtorkade grödor och beteshagar, sinande brunnar, törstande djur och nödslakt.
Att då, som i Skåne och Örebro län, istället riva ut så många befintliga dammar som länsstyrelserna hinner innan den nya lagen träder i kraft vid kommande årsskifte framstår som tämligen oövertänkt.

Utrivningarna blir ännu konstigare när myndigheter, allt enligt rapport 62/1995 Sänkta och torrlagda sjöar från SMHI från år 1995, på många håll i landet redan på 1990-talet försökte återskapa våtmarker som förlorats genom utdikning och sjösänkning för att få ett rikare fågelliv, men också för att jämna ut och fördröja avrinningen och fånga upp en del växtnäringsämnen. Återskapande skedde/sker bl.a. genom fördämningar i vattendragen…

En viktig fråga som går långt djupare än de rena synintrycken och förstörda kulturmiljöer när månghundraåriga kvarnar och dämmen rivs är vad som händer med grundvattennivåerna.

Svaret är att grundvattnet sjunker i ett område runt dammen och hur stort det området är beror på många olika faktorer.
I Skåne har som bekant fastighetsägare med brunnar redan upplevt vad som händer när dammar rivs ut då deras brunnar torrlagts med resultat att länsstyrelsen tvingades ersätta detta.

En intressant fråga som blir därför vad som händer om utrivningen av dammen vid Skättiljunga och eventuellt sänkta grundvattennivåer kommer att påverka fastigheter i närheten med sättningar och liknande problem.
Men utrivning av dammar har många andra negativa effekter: Exempel är att dammar

  • minskar översvämningsrisker vid snösmältning och skyfall (om de regleras rätt)
  • minskar utflödet av organiska ämnen och tungmetaller i haven
  • utgör vatten- och dricksvattenreservoarer
  • renar vattnet på dess väg ner till grundvattnet
  • kan ge möjlighet till bevattning i torrperioder och hindra att vattendrag torrläggs om vattenuttag behövs för odling och djur
  • behövs också för att säkra vattentillgång för släckning av bränder, jämför gamla branddammar.

Och om dammar rivs ut försvinner självfallet dessa positiva effekter.
Vi efterlyser mer tvärvetenskapliga analyser och utvärderingar innan dammar rivs ut, speciellt då det nu verkar som om enbart en faktor – ”fiskvandring” – är avgörande i nuläge och detta kan lösas på helt andra konstruktiva sätt.
Återigen: Sverige fler dammar, definitivt inte färre.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.