Öppet brev till våra partiledare

Bästa partiledare!

2019 kommer att gå till historien som ett minst sagt turbulent år i Sveriges energihistoria.

Nedläggningen av två kärnkraftverk påbörjades. Svenska kraftnät meddelade att den för södra Sverige så viktiga Sydvästlänken blir ytterligare försenad. En ny skatt trädde i kraft för värmekraftverken som gjorde det i praktiken omöjligt att köra dem vidare.

I Skellefteå började man bygga Northvolts gigantiska batterifabrik som skall lösa det framtida lagringsbehovet av el för bilar, vind och solkraftanläggningar. I Avesta skövlas skogen för en stor Google anläggning. Utbyggnad av laddningsterminaler för elbilar pågår i hela landet. Färjorna Helsingborg-Helsingör går nu på el och Lund har fått spårvagnar. Planeringen för snabbtåg går vidare.

Men ”Var skall elen komma från ”? frågar sig många. Björn Gillberg, känd miljökämpe, är en av många kunniga miljö- och energiexperter, som är djupt kritisk till den rådande naivismen som genomsyrar den Svenska energidebatten. De nya gröna energikällornas möjlighet att inom närtid uppnå den nivå som krävs, för att ersätta kärnkraften är orealistisk.

 

I decennier har Sverige haft en trygg produktion av el där kärnkraft och vattenkraft helt dominerat energimixen. Fortfarande svarar de för 80 % av vår elproduktion (2019 års siffror enl. SCB). Dessa energikällor är lagrings och reglerbara vilket är helt avgörande för nätstabiliteten.

Elbrist varningar har duggat tätt under året. Främst har Skåne varnat. Stockholm och Göteborg anslöt sig i klagokören vilket innebar att vår energiminister fick gripa in. Efter en tid av fotarbete i Regeringskansliets korridorer, lyckades man mildra villkoren för värmeverken samtidigt som Svenska Kraftnät fick i uppdrag att köra igång Sydvästlänken senast hösten 2020. Kosta vad det kosta ville. Det är med spänning vi i södra Sverige följer utfallet.

Under året har en rad organisationer presenterat sina beräkningar gällande elbehovet i Sverige de kommande 15-20 åren. Samtliga rapporter pekar på en dramatisk ökning över 50 %.

Det är med ovanstående energisituation fullkomligt obegripligt att den småskaliga vattenkraften av flera myndigheter fortfarande ifrågasätts trots den nya lag ”Vattenmiljö och Vattenkraft” som trädde ikraft 2019-01-01.

Lagen klubbades igenom av en riksdagsmajoritet sommaren 2018 och är ämnad att underlätta för de äldre vattenkraftverken genom att tillståndsprocessen blir en omprövning i stället för den tidigare nyprövningen.

Den småskaliga vattenkraften innefattar 1 900 kraftverk som tillsammans producerar 5 TW främst under tiden nov-april. De flest kraftverken ligger i södra Sverige. En produktion som enkelt och snabbt kan fördubblas i befintliga anläggningar genom uppgradering av elproduktionen. Det har varit omöjligt under de senaste åren, då tid och pengar istället gått till dyrbara processer i domstolarna. Bifogad miljöskrift beskriver hur många kraftverksägare behandlats de senaste åren. En tragisk historia värd att läsa!

Myndigheternas miljöaktivister har fortfarande stort spelrum och prioriterar egna, subjektiva bedömningar om vilken biologisk mångfald som är viktigast att värna. Taktiken för tillfället är att överklaga alla beslut som går kraftverksägarnas väg i mark och miljödomstolen. Målet är att trötta ut motparten. En gammal beprövad taktik som används av den part som har ekonomiskt övertag.

Det är vår förhoppning att 2020 kommer bli ett mindre turbulent energiår. Det kräver dock ett starkt politiskt ledarskap som tar initiativet i den” gröna revolution” som är nödvändig för att vi skall nå de uppsatta målen som EU och Pariskonventionen stipulerar.

Myndigheter och miljörörelser får inte styra efter egna agendor som idag uppenbart är fallet. Politiker måste inse vikten av att utveckla och värna de energikällor som idag skapar stabilitet i vår elförsörjning för att ge nya gröna energikällor tid att utvecklas i kontrollerad takt.

Slutligen:

”I en demokrati utgår all makt från folket genom deras ombud. I frågan om småskalig vattenkraft tycks det vara statliga tjänstemäns agendor som gäller.”

Gunnar Olsson Ugerups Mölla.

Vänliga hälsningar och Ett Gott Nytt År!

Jan Odby

Ordf. Vattenkraftens Vänner

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.