Klimatsmart att småskaliga kraftverk läggs ned?

I mer än 25 års tid har jag producerat den renaste el som går att uppnå. Det löser naturligtvis inte det stora skånska elbehovet men på årsbasis förses tio till tolv familjer med hushållsel. Min produktion sker till 95 procent på vinterhalvåret när elen som mest behövs. Under den årstiden förser min anläggning ca 25 familjer med el. Anledningen till att jag överhuvudtaget besvärade mig med att ställa om den gamla kvarnen till elproduktion var 80-talets politikers och miljövänners ständiga vädjan om ”att vi som hade möjlighet till det skulle hjälpa till att producera ren el”. Då talade man inte så mycket om klimatet. Anledningen var istället att bland annat hejda försurningen av sjöar och vattendrag, något som bidrog till försämrade livsbetingelser för ”akvatiska organismer.”

Idag låtsas åtminstone miljövännerna som att de inte varit med om att påverka ägare till kvarnar och sågar med mera, att ställa om verksamheterna till elproduktion. Länsstyrelser landet runt ställer krav på att cirka 1800 småskaliga vattenkraftverk ska läggas ner och dämmen rivas. IPCC gjorde 2011 en livscykelanalys om hur stort CO2-utsläpp i gr/kWh olika energiformer gav. Man kom fram till att vattenkraften genererade 4 gr, vindkraften 12, kärnkraften 16 och solkraften 46 gram per producerad kWh. Kolkraften ger 1001 gr/kWh.

Ugerups mölla.

Det finns regeringsbeslut på att kärnkraften ska avvecklas och att inga fler älvar får byggas ut. Ståltillverkningen i norra delarna av landet ska gå över från kol till el i tillverkningen, och minska CO2- utsläppen med tio procent. Allt fler industrier förläggs i norra delarna av landet för att få en säkrare el-tillgång. All samfärdsel ska i framtiden elektrifieras. Försök med eldrift på mindre flygplan görs. Befolkningsökningen har på senare åren accelererat och alla ska ha tillgång till el.

I propositionen ”Vattenmiljö och vattenkraft” nämns att vattenkraften blir allt viktigare i takt med att väderkänslig el (vind-och solkraft) byggs ut. En ny lag trädde i kraft 2019-01-01, som är avsedd att underlätta tillståndsförfarandet för småskalig vattenkraft. Landets vattenmyndigheter gör allt för att lagen ska urvattnas och inte få den genomslagskraft som politikerna och lagstiftarna avsett.

Vattenhandläggare överdriver de små kraftverkens negativa konsekvenser och överskattar positiva miljöeffekter av dammutrivningar. Allt för att skapa legitimitet för att stänga kraftverken och riva dämmen.

Under den tid jag producerat el har atmosfären sluppit en påspädning med 1 000 ton CO2. De nu nedläggningshotade småskaliga kraftverken i Vramsån har bidragit med ren el som motsvarar 8- 10 000 ton CO2 från kolkondenskraftverk.

Världen över pågår nu protester mot orsaker till klimatförändringar. Många vill göra insatser för att rädda klimatet för kommande generationer. Det är behjärtansvärt, men ingen ska behöva göra det med förbundna ögon. Om ett halvsekel kan nya intressen göra att ni, liksom vi, anses som miljöbovar och tvingas söka dyra tillstånd för era åtgärder. Ni kan dessutom tvingas göra förändringar som ruinerar er.

Gunnar Olsson

Ugerups Mölla

 

Standard

Effektivisera den småskaliga vattenkraften

Insändare publicerad i Dagens Nyheter den 25:e juni 2019.

Den småskaliga vattenkraften bör moderniseras. Den kan med effektivare teknik dubbla produktionen utan att öka antal kraftverk eller dammar.

Insa?ndare_ ?Effektivisera den sma?skaliga vattenkraften?. – DN.SE[23345]

https://www.dn.se/asikt/effektivisera-den-smaskaliga-vattenkraften/

Standard

Vattenplanen hotar tusentals sjösystem

Debattartikel publicerad i tidningen Lands bilaga Lantbruk den 6:e mars 2019: https://www.landlantbruk.se/debatt/din-sjoutsikt-och-vattenverksamhetsratt-kan-tas-ifran-dig/

En byråkratisk tsunamivåg hotar Sverige. Vattenplanens negativa påverkan på landsbygden har hittills inte fått genomslag i rikstäckande TV och dagsmedia. Land Lantbruk har i flera sakliga och kritiska reportage granskat kampen om vattenregleringen i Örebro län.

Huvudmålet är där inte att förbättra miljön utan att skapa fria fiskvägar, men musslor och fisk dog ut efter bara några dagars torka. Svenska Naturskyddsföreningen är länsstyrelsens stora kapitalgivare och dödsbringare i dessa projekt. Hur har det kunnat bli möjligt att staten plötsligt kan angripa vårt kulturella riksarv och dödförklara det?

Extrema yttringar mot demokrati och äganderätt vill ytterligare i smyg driva igenom en dold agenda så att anläggningar som inte ursprungligen varit avsedda för elproduktion ska undantas från nationella planen och utraderas.

Den nationella planen för omprövning av den småskaliga vattenkraften tar sin början 1 januari 2019. All vattenverksamhet ska leva upp till modern miljörätt och villkor. Hela Sveriges strömmande insjövatten, tusentals vattenspeglar och sjösystem hotas att bli bortspolade i den byråkratiska tsunamin.

De fastighetsägare som inte agerar före 1 juli 2019 kommer att mista ägar- och vattenverksamhetsrätt. Det gäller att agera nu för att komma med i den nationella vattenplanen.

Oberoende av årstid kan situationen bli ödesdiger när skyddande dammluckor och dämningar är utrivna och sammanhängande våtmarker och grundvatten försvinner. Brandbekämpning blir omöjlig. Förra sommaren räddades Finnerödja av en enda kvarvarande damm från lågorna.

I klimatförändring är det inte bara vid 100-årsregn fara med snabbspolande gigantiska jättekrafter mot havet. Den kunskapen saknar uppenbart våra politiker som brister i långsiktigt klimattänkande.

Det är ödesdigert om länsstyrelsen ska få hålla i bödelsyxan och bestämma vilka åldriga kvarn och bruksmiljöer från knarrande trähjuls tid som får vara med i vattenplanen. Miljöbalken och kulturlagens portallagstiftning måste få väga tyngre än extremt sportfiske. Allmännyttans bästa måste respekteras inte särintressen. Tänk på att beslut alltid kan överklagas.

Sverige är det enda land i Europa som överlåter och för ner beslutsfattandet till aktivister, som skapat ett hemmagjort svenskt vattendirektiv. Detta medför att kulturhistoria och odlingslandskap med internationell turism demoleras till torrlagda månlandskap, trots EUs överstatliga vattendirektiv och landskapskonvention. EU har satt varningsflagg på Sverige. Övriga länder inom EU tar beslut om vattendirektivet på regeringsnivå.

Svenska statens byråkratiska snedtänk i vattenrätt skapar evig högkonjunktur för konsulter, domstolar, byråkrati, grävmaskinister och tjänstemän utan ansvar.

De utrivningsdrabbade i bondebygd får ett rent helvete och kan aldrig psykiskt eller ekonomiskt mäkta stå emot statlig krigsförklaring.

Göran Hartman,

Tiveden

Standard

DOMEN ÖVERKLAGAD.

Kammarkollegiet, Älvräddarna och Sportfiskarna har överklagat domslutet som lagligförklarade Silverforsens Kraftstation.
Länsstyrelsen i Värmland valde att inte gå vidare med överklagande trots att de utlovade det vid domstolsförhandlingen.
Nu återstår att se om de får prövningstillstånd hos
Mark- och miljööverdomstolen. Troligtvis har Länsstyrelsen tolkat den nya lagen rätt och sett utsikterna för att vinna målet som små.
Att Kammarkollegiet, Älvräddarna och Sportfiskarna gör gemensam sak är inte konstigt, främst av två skäl:
1. Prestige! Trots att denna Facebooksida och Silverforsens ägare är två helt skilda saker har Silverforsen på Facebook blivit en symbol för kampen mot det hat som präglar aktivisternas kampanj, och att vi lyckats vara en nagel i ögat på både fiskeaktivister och myndighetsaktivisterna.
2. Älvräddarna, Sportfiskarna och Kammarkollegiet är samma folk.
De har en gemensam agenda och konfererar flitigt med varandra. Att Kammarkollegiet är en viktig del av detta är behovet av ren och skär myndighetsmakt och möjliggörs av den entrism som tillåtits på myndigheten. Miljöenhetens tjänstemän är sedan länge avslöjade som “miljörörelsens” inbäddade jurister.
(Bilden visar den oheliga allians som ser som sin uppgift att utplåna svensk småskalig vattenkraft)

Bilden kan innehålla: 11 personer, personer som ler, personer som står

Gunnar Andersson, Bevara Silverforsens Kraftstation

 

Standard