Om föreningen

Vattenkraftens Vänner är en nybildad ideell miljöförening som vill verka för att upplysa om vattenkraftens stora betydelse för vårt lands möjligheter att nå de miljömål som EU och FN har satt upp.

Vattenkraften är nämligen den allra miljövänligaste förnybara energikällan, och svarar idag för nästan hälften av den energi, som produceras i Sverige. Vattenkraften är dessutom den mest kostnadseffektiva förnybara energin, vilket tillsammans med att den kan lagras, gör den extra viktig i vår totala energimix.

Vattenkraften har en imponerande historia och har varit starkt bidragande till Svensk industris starka konkurrenskraft och tillväxt under de senast decennierna, själva basen för dagens välfärd.   

De uppenbara effekt- och miljöfördelarna till trots, glöms ofta vattenkraften bort i den rådande miljö- och energidebatten.

Skrämmande nog finns det krafter i vårt land som vill begränsa och till och med minska vår produktion av vattenkraftbaserad elproduktion.  Vi vänder oss starkt emot detta. Argumenten mot vattenkraften baseras främst på att anläggningar och dämmen hindrar den biologiska mångfalden då fiskar har svårt att finna fria vandringsleder. Sanningen är den att, där omlöp inte redan finns, man nu med ny teknik och kunskap kan lösa de problemen.

Sorgligt nog tycks våra myndigheter ha accepterat Naturvårdsverket ensidiga tolkning av ett EU-direktiv där den biologiska mångfalden prioriteras till kostnaden av miljövänlig elproduktion.  Genomförs planerna, kommer det innebära att flertalet småskaliga vattenkraftverk inom en snar framtid tvingas stoppa sin produktion. Det skulle i värsta fall innebära att en energiutvinning av ca 4,3 TWh kommer att försvinna tillsammans med ca 2800 dämmen, många med anor från 15-1600 talet. Det rör sig om mikrokraftverk som producerar all el under4-5 vintermånader då behovet är som störst. Bortfallet handlar om den mest miljövänliga elen som över huvud taget kan produceras. Hur kan en sådan åtgärd främja, vår strävan att nå de uppsatta miljömålen? 

Om vår regering istället skulle göra som flera andra EU länder gör, nämligen stimulera modernisering av befintliga småskaliga vattenkraftverk samt återstarta gamla nedlagda, skulle energiutvinningen kunna fördubblas utan att någon ny uppdämning blir nödvändig.

  Vi är positiva till utbyggnad av vind- och solkraft, men menar att de nya energikällorna måste kompletteras med en reglerbar energikälla av vattenkraftens kaliber. Vattenkraften är unik i sin förmåga att kunna lagra energi, främst från höstregn och vårflod, för att kunna användas närhelst elbehovet ökar.

 Efter planerna på snabbnerläggning av några äldre kärnkraftverk, blir vattenkraften ännu viktigare för en stabil och kostnadseffektiv förnybar energiproduktion.

Vattenkraftens Vänner jobbar nu med att informera våra politiker och media om vattenkraftens viktiga roll i vårt lands framtida energiproduktion. Det är vår förhoppning att vår hemsida kan ge inspiration och information för en konstruktiv debatt om hur vi bäst löser energiutvinningen i ett framtida fossilfritt samhälle.