Fakta & Statistik

Inställning till vattenkraft  i Sverige

Källa: Som-rapport 2017-1

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007.

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens “normaltemperatur”.

Preliminär statistik över elproduktion i Sverige för 2020

I tabellen kan man utläsa antal producerade TWh jämfört med föregående år resp. för 10 år sedan:

Källa: SCB samt Energimyndigheten Prognos tillförsel Solkraft

Livscykelanalys av koldioxidutsläpp

I tabellen redovisas antal gram koldioxid, per producerad kilowattimme, som genereras av olika sätt att producera el.

Källa: IPCC – FN:s klimatpanel 2011 (formdata)

Utrivning av dammar och dess konsekvenser

I Sverige finns ca 10 000 dammar, varav drygt 2 000 har fungerande kraftverk.

Vissa organisationer och privatpersoner kräver utrivning av dammar, företrädesvis dammar med små vattenkraftverk, utan att känna till konsekvenserna.

Vad händer när man river ut dammar som funnits under lång tid? Här följer några konsekvenser:

Negativa
Miljön

 • En biologisk mångfald som byggts upp under lång tid skadas.
 • Övergödande partiklar som fosfor och kväve som samlats i dammens sediment transporteras nedåt i vattendraget.
 • Grundvattnet i närområdet sjunker.
 • Under flera år kommer platsen att vara ett dyigt område med dålig lukt.
 • Fisk som är anpassad till lugnvatten försvinner.
 • Våtmarker försvinner.
 • Häckningsplatser för sjöfågel försvinner.

Samhället

 • Vattenområden för fiske av lugnvattenfisk går förlorat.
 • Platser för vattenförsörjning till brandkåren går förlorad.
 • Vattenuttag för jordbruket, när fördelarna överstiger nackdelarna.
 • Rekreationsområden går förlorade, för t ex badmöjligheter och båtturer.
 • Förutsättningarna att nå klimatmålen försämras.
 • Dammens som dämpande faktor vid skyfall går förlorad.
 • Arbetstillfällen går förlorade (kraftverksdamm).

Närboende

 • Bryggor hamnar på land.
 • Kringboende förlorar vattenutsikt.
 • Närliggande bostadsfastigheter förlorar värde.

Elproduktion

 • En hållbar elproduktion med minimala utsläpp reduceras (kraftverksdamm).
 • 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 försvåras.

Kulturhistoria

 • Många av dammarna är levande bevis på vår tidiga industrihistoria.

Positiva

 • Lax och öring får ökade vandringsmöjligheter dvs om vandrande lax och öring förekommer i aktuellt vattendrag.
 • Ev ökad biologisk mångfald.

Om ändå utrivningar anses motiverade bör man i fösta hand riva de dammar som saknar produktionsanläggningar.

Advertisement