Fakta & Statistik

UTRIVNING AV VATTENDAMMAR, KONSEKVENSER


I Sverige finns ca 10 000 dammar, varav drygt 2 000 har fungerande kraftverk

Vissa organisationer och privatpersoner kräver utrivning av dammar, företrädesvis dammar med små vattenkraftverk, utan att känna till konsekvenserna.
Vad händer när man river ut dammar som funnits under lång tid?
Här är några konsekvenser.

Negativa
Miljön
• En biologisk mångfald som byggts upp under lång tid skadas
• Övergödande partiklar som fosfor och kväve som samlats i dammens sediment transporteras nedåt i vattendraget
• Grundvattnet i närområdet sjunker
• Under flera år kommer platsen att vara ett dyigt område med dålig lukt
• Fisk som är anpassad till lugnvatten försvinner
• En våtmark försvinner
• En häckningsplats för sjöfågel försvinner

Samhället
• Ett vattenområde för fiske av lugnvattenfisk går förlorat
• En plats för vattenförsörjning till brandkåren går förlorad
• Vattenuttag för jordbruket, när fördelarna överstiger nackdelarna
• Ett rekreationsområde går förlorat, bl a badmöjligheter och båtturer
• Förutsättningarna att nå klimatmålen försämras
• Dammens som dämpande faktor vid skyfall går förlorad
• Arbetstillfällen går förlorade (kraftverksdamm)

Närboende
• Bryggor hamnar på land
• Kringboende förlorar vattenutsikt
• Närliggande bostadsfastigheter förlorar värde

Elproduktion
• En hållbar elproduktion med minimala utsläpp reduceras (kraftverksdamm)
• 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 försvåras

Kulturhistoria
• Många av dammarna är levande bevis på vår tidiga industrihistoria

Positiva

• Lax och öring får ökade vandringsmöjligheter. Om vandrande lax och öring förekommer i aktuellt vattendrag
• Ev ökad biologisk mångfald

Om ändå utrivningar anses motiverade bör man i fösta hand riva de dammar som saknar produktionsanläggningar

 

Inställning till vattenkraft   SVERIGE

Källa: Som-rapport 2017-1

Mycket positiv                     54%

Ganska positiv                   29%

Varken eller                       8%

Ganska negativ                 2%

Mycket negativ                 1%

Ingen Uppfattning             6%

 

Preliminär elstatistik för 2017, jämfört med föregående år resp. för 10 år sedan:

År 2007 År 2016 År 2017 Ändring
TWh TWh TWh från år 2016
Vattenkraft 65,6 61,7 64,1 3,9%
Vindkraft 1,4 15,5 17,6 13,5%
Kärnkraft 64,3 60,5 63,0 4,1%
Solkraft 0,0 0,1 0,2 38,0%
Övrig värmekraft 13,7 14,6 14,7 0,7%
Elproduktion totalt 145,0 152,5 159,6 4,6%
Netto Import (+) /Export (-) 1,3 -11,7 -18,6
Total inhemsk elanvändning -146,3 -140,8 140,7 -0,2%
Temperaturkorrigerad elanvändning -148,8 -142,6 142,6 0,0%
Andel förnybart, % 53,7 58,0 58,0
Andel fossilt, % 2,7 2,2 2,3

Källa: SCB

Koldioxidtabell

Advertisements