Fakta & Statistik

UTRIVNING AV VATTENDAMMAR, KONSEKVENSER


I Sverige finns ca 10 000 dammar, varav drygt 2 000 har fungerande kraftverk

Vissa organisationer och privatpersoner kräver utrivning av dammar, företrädesvis dammar med små vattenkraftverk, utan att känna till konsekvenserna.
Vad händer när man river ut dammar som funnits under lång tid?
Här är några konsekvenser.

Negativa
Miljön
• En biologisk mångfald som byggts upp under lång tid skadas
• Övergödande partiklar som fosfor och kväve som samlats i dammens sediment transporteras nedåt i vattendraget
• Grundvattnet i närområdet sjunker
• Under flera år kommer platsen att vara ett dyigt område med dålig lukt
• Fisk som är anpassad till lugnvatten försvinner
• En våtmark försvinner
• En häckningsplats för sjöfågel försvinner

Samhället
• Ett vattenområde för fiske av lugnvattenfisk går förlorat
• En plats för vattenförsörjning till brandkåren går förlorad
• Vattenuttag för jordbruket, när fördelarna överstiger nackdelarna
• Ett rekreationsområde går förlorat, bl a badmöjligheter och båtturer
• Förutsättningarna att nå klimatmålen försämras
• Dammens som dämpande faktor vid skyfall går förlorad
• Arbetstillfällen går förlorade (kraftverksdamm)

Närboende
• Bryggor hamnar på land
• Kringboende förlorar vattenutsikt
• Närliggande bostadsfastigheter förlorar värde

Elproduktion
• En hållbar elproduktion med minimala utsläpp reduceras (kraftverksdamm)
• 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 försvåras

Kulturhistoria
• Många av dammarna är levande bevis på vår tidiga industrihistoria

Positiva

• Lax och öring får ökade vandringsmöjligheter. Om vandrande lax och öring förekommer i aktuellt vattendrag
• Ev ökad biologisk mångfald

Om ändå utrivningar anses motiverade bör man i fösta hand riva de dammar som saknar produktionsanläggningar

 

Inställning till vattenkraft   SVERIGE

Källa: Som-rapport 2017-1

Mycket positiv                     54%

Ganska positiv                   29%

Varken eller                       8%

Ganska negativ                 2%

Mycket negativ                 1%

Ingen Uppfattning             6%

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2019, preliminära uppgifter enligt SNI 2007.

Månadsvärde Tolvmånadersperiod
dec 18 dec 19 Föränd-
ring %
jan 2018–
dec 2018
jan 2019–
dec 2019
Föränd-
ring %
Tillförsel
Produktion inom landet 15 955 15 914 ‑0,3 158 498 164 445 3,8
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 6 125 6 122 ‑0,1 61 011 64 622 5,9
Vindkraft 1 642 2 478 51,0 16 638 19 902 19,6
Kärnkraft (kondens), netto 6 222 5 755 ‑7,5 65 801 64 334 ‑2,2
Konventionell värmekraft, netto 1 965 1 559 ‑20,7 15 046 15 586 3,6
mottryck, industriellt 608 608 0,1 5 933 6 630 11,8
mottryck, kraftvärmeverk[1] 1 295 879 ‑32,1 8 137 8 137 0,0
kondens 62 71 14,5 965 812 ‑15,8
gasturbin m.m. 1 1 11,4 13 8 ‑41,0
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 952 702 ‑26,3 12 202 9 070 ‑25,7
SUMMA TILLFÖRSEL 16 907 16 616 ‑1,7 170 699 173 515 1,6
Användning
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 2 793 3 181 13,9 29 425 35 231 19,7
Förbrukning inom landet 14 114 13 435 ‑4,8 141 274 138 285 ‑2,1
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 4 165 4 000 ‑4,0 50 044 48 795 ‑2,5
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 411 425 3,4 3 845 3 685 ‑4,2
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 269 258 ‑4,1 2 936 2 871 ‑2,2
Bostäder, service m.m.[4] 8 023 7 603 ‑5,2 73 401 72 205 ‑1,6
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
8 315 8 257 ‑0,7 75 314 74 573 ‑1,0
Förluster 1 246 1 149 ‑7,8 11 048 10 729 ‑2,9
stamnätsförluster 339 327 ‑3,5 3 200 3 275 2,3
övriga förluster 907 822 ‑9,4 7 848 7 454 ‑5,0
SUMMA ANVÄNDNING 16 907 16 616 ‑1,7 170 699 173 515 1,6
Månadsvärde Tolvmånadersperiod
dec 18 dec 19 Föränd-
ring %
jan 2018–
dec 2018
jan 2019–
dec 2019
Föränd-
ring %
Tillförsel
Produktion inom landet 15 955 15 914 ‑0,3 158 498 164 445 3,8
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 6 125 6 122 ‑0,1 61 011 64 622 5,9
Vindkraft 1 642 2 478 51,0 16 638 19 902 19,6
Kärnkraft (kondens), netto 6 222 5 755 ‑7,5 65 801 64 334 ‑2,2
Konventionell värmekraft, netto 1 965 1 559 ‑20,7 15 046 15 586 3,6
mottryck, industriellt 608 608 0,1 5 933 6 630 11,8
mottryck, kraftvärmeverk[1] 1 295 879 ‑32,1 8 137 8 137 0,0
kondens 62 71 14,5 965 812 ‑15,8
gasturbin m.m. 1 1 11,4 13 8 ‑41,0
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 952 702 ‑26,3 12 202 9 070 ‑25,7
SUMMA TILLFÖRSEL 16 907 16 616 ‑1,7 170 699 173 515 1,6
Användning
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 2 793 3 181 13,9 29 425 35 231 19,7
Förbrukning inom landet 14 114 13 435 ‑4,8 141 274 138 285 ‑2,1
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 4 165 4 000 ‑4,0 50 044 48 795 ‑2,5
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 411 425 3,4 3 845 3 685 ‑4,2
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 269 258 ‑4,1 2 936 2 871 ‑2,2
Bostäder, service m.m.[4] 8 023 7 603 ‑5,2 73 401 72 205 ‑1,6
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
8 315 8 257 ‑0,7 75 314 74 573 ‑1,0
Förluster 1 246 1 149 ‑7,8 11 048 10 729 ‑2,9
stamnätsförluster 339 327 ‑3,5 3 200 3 275 2,3
övriga förluster 907 822 ‑9,4 7 848 7 454 ‑5,0
SUMMA ANVÄNDNING 16 907 16 616 ‑1,7 170 699 173 515 1,6

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens “normaltemperatur”.

 

Preliminär elstatistik för 2018, jämfört med föregående år resp. för 10 år sedan:

År 2008 År 2016 År 2017 År 2018 Ändring
TWh TWh TWh TWh från år 2017
Vattenkraft 68,6 61,7 64,6 61,8 -4,4%
Vindkraft 2,0 15,6 17,6 16,6 -5,6%
Kärnkraft 61,3 60,5 63,0 65,8 4,4%
Solkraft 0,0 0,1 0,2 0,4 70,0%
Övrig värmekraft 14,2 14,6 15,0 15,0 0,2%
Elproduktion totalt 146,0 152,6 160,5 159,7 -0,5%
Total inhemsk elanvändning 144,0 140,8 141,5 142,4 -0,20%
Netto Import (+) /Export (-) 2,0 11,8 19,0 17,2 -9,3%
Export 14,7 26,0 30,9 29,4 -4,7%
Användning totalt 158,7 166,79 172,4 171,9 -0,3%

Källa: SCB

Koldioxidtabell